Hívunk és várunk alkalmainkra!

Kedves Szülők, Családok!

Szülőként mindnyájunk számára fontos gyermekünk biztonsága, fejlődése, értékes közösségekhez tartozása. Mennyit fáradozunk, míg keressük a lehetőségeket, alkalmakat ezekhez. Hitoktató társaimmal most ebben szeretnénk Önöknek segíteni. A foglalkozásokon bibliai történetek alapján, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva vesszük sorra a hit kérdéseit, ismerjük meg a Bibliát. A bibliai családok, emberek történetein keresztül megtapasztalva Urunk végtelen szeretetét és Jézus támogató jelenlétét.

Az Istentiszteleteinek ideje alatt, lehetőség van arra, hogy a családokkal érkező óvodás, iskolás gyermekek Gyermekbiblia Körön vegyenek részt. A mindennapjainak, ünnepnapjainak, a gyülekezeti élet jellemzőinek megismertetésére is van mód ez alatt. Tesszük mindezt játékos, vidám, baráti közegben, keresztyén dalokat tanulva, a különböző kreatív technikák adta lehetőségek kiaknázásával.

A további találkozásokra a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő Családi Istentiszteletek és a gyülekezet által szervezett színes és tartalmas gyermekprogramok is lehetőséget adnak.

Alkalmaink: vasárnaponként 10:30-tól a rákoskeresztúri gyülekezeti teremben

Szolgálattevők: Zsigmond Ildikó (koordináló vezető), Cseppelyné Gébele Gabriella, Farkas Katalin, Hullánné Mladek Mária

2017-ben ünnepeltük a reformáció indulásának 500. évfordulóját. Az erre való méltó felkészülés egyik fóruma lett a Luther-olvasókör.

Kéthavonta jövünk össze egy órára, amikor az előző alkalommal kiosztott Luther szövegrészlettel ismerkedünk meg mélyebben. Megpróbáljuk a reformátor tanítását összevetni más írásaival, illetve kortársainak gondolkodásával is. A már ötödik évébe érkező csoport kezdetben kisebb írásokkal, prédikációkkal foglalkozott, de két éve már a Kis és a Nagy Káték tanításával ismerkedünk.

Meggyőződésünk, hogy Luther szövegeivel való ismerkedés minden gyakorló evangélikus számára ismeret- és hitmélyítő hatású, tudatos keresztyén életünk fontos lehetősége.

Most vezették elém a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. (Dán 5,15)

Alkalmaink: január, március, május, szeptember és november (nyár kivételével a páratlan hónapok) utolsó keddjén 18:00-tól tartjuk a keresztúri gyülekezeti teremben

Szolgálattevő: ifj. Zászkaliczky Pál

A Középkör a gyülekezetben középkorúak csoportja.

Havi rendszerességgel találkozunk. Programjaink között bibliatanulmányok, teológiai, történelmi és művészeti kérdések szerepelnek, néha értékes filmet nézünk meg együtt. Leggyakrabban magunk tartunk egy-egy témában bevezetőt, időnként azonban külsős előadót, szakértőt hívunk. Az alkalmak gyakran hosszú beszélgetésbe torkollnak. Az együttléteket Isten-dicséret és kis áhítat keretezi. Szívesen kirándulunk is együtt, és néha nem is a parókián, hanem a közösség tagjainak otthonában találkozunk.

A Középkör várja azokat, akik szívesen gondolkodnak együtt másokkal, akik szeretnének egy kis közösséghez tartozni, és akik nyitottak mások gondolatai irányába.

ahol összegyűltek a tanítványok ... eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: "Békesség néktek!" (Jn 20,19)

Alkalmaink: havonta a második pénteken 19:00-tól

Szolgálattevők: ifj. Zászkaliczky Pál, ill. meghívott előadók

Kedves Anyuka, kedves Testvérünk!

Várjuk szeretettel az anyukákat és kisgyermekeiket a Bakancsos utcai gyülekezeti terembe (Cím: 1173 Budapest, Bakancsos u. 2.), hogy beszélgessünk a nevelés különböző kérdéseiről, Isten támogatását kérve a felelős döntésekben. A közös éneklés, mondókázás, játék is része lesz az alkalmaknak; időnként szakmai előadókat (gyermekorvost, védőnőt, pszichológust) hívunk meg körünkbe. Az alkalmakat kéthetente szerdán 9 órakor tartjuk

A Baba-mama kört vezetik: Koczor Kinga, Sipiczki Szilvia és Reck Orsolya.

Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban, ill. gyülekezetünk lelkészénél.

Az ifjúsági órára minden fiatalt hívunk és várunk!

Ma a fiatalokon van a legnagyobb teher és így a kísértés is feléjük a legerősebb. Ők azok, akiknek egyszerre kell több kihívásnak is megfeleljenek, mint pl. a pályaválasztás, az önállóvá vállás küzdelme, az igazi társ megtalálása, miközben a családi normák is kötelezik őket. Az ifi ebben az küzdelmes időszakban kíván Isten igéjén alapuló útmutatást adni számukra. Az alkalmakon a fiataloknak lehetőségük nyílik az őket foglalkoztató, az őket érdeklő témákat interaktív módon átbeszélni, hogy valóban konkrét választ, segítséget kapjanak az aktuális problémáik megoldásában.  

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsolt 119,104

Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Jn 8,12

Alkalmaink: péntekenként 17:00-tól a rákoskeresztúri gyülekezeti teremben

Szolgálattevők: Bősze Veronika és Magyari Márton

Jöjj közénk, hívunk és várunk! Van számodra is hely, sőt itt a helyed!

Lelkes csapat jön össze hetente a bibliaórai alkalmakra. Mielőtt belekezdünk, számba vesszük a mi kis „családunkat”: kiről mit tudunk, kivel mi történt… Többször ez ad imatémát az együttlétünk kezdetén. Istennek a Bibliában kijelentett igéjének tanulmányozását énekeskönyvünkből választott énekkel kezdjük meg. Az ének segít ráhangolódni az ige tanulmányozására: kiszakadni a „mókuskerékből”, és a Szentlélek által kinyitni a szívünket az (örök) élet kenyerére, a nélkülözhetetlen lelki táplálékra. Sokszor idézünk a Bibliából, az ó szövetségi történetek tanulságait összevetjük Jézus Krisztus tanításával és a napjainkban tapasztalható jelenségekkel. Ez sok lehetőséget ad a kérdezésre és a beszélgetésre. Az alkalmat a Jézustól tanult közös imádsággal, és énekkel zárjuk.

Ha vannak kérdéseid, nálunk nyugodtan felteheted, melyre iránymutatást, igei választ keresünk.

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. (Róm 10,17)

Alkalmaink: szerdánként Rákoscsabán 17:00-kor; csütörtökönként Rákoshegyen 17:00 és Rákosligeten 16:00-kor.

Szolgálattevők: Rákosligeten - Nagyné Szeker Éva, Rákoshegyen - Dörfi Lajos, Rákoscsabán - Sámel László

Kedves Testvérek, Lányok, Asszonyok!

2012-ben örömmel adtuk hírül, hogy 71 évi szüneteltetés  után megalakult a Rákoskeresztúri Evangélikus Nőegylet.

2012. szeptember 29.-én, az alakuló ülés délutánján az összegyűlt nőtestvérek részt vettek a “Reformáció és a nők” c. Kiállítás megnyitóján. A kiállítást dr. Kertész Botond, az Evangélikus Országos Múzeum tudományos munkatársa mutatta be, aki elismerően szólt a nőknek a társadalomban és a gyülekezetekben betöltött szerepéről és megismertette a jelenlevőkkel a nőegyleti munka történelmi előzményeit és annak fontosságát.

Nagyné Szeker Éva lelkészasszony felolvasott  a Nőegyleti Napló  - 1934. október 15.-én kelt - alakuló üléséről szóló bejegyzéséből. Az 1934-es bejegyzés szerint a Nőegylet célja egymás megismerésén keresztül a lelki erők fokozása és szeretetmunkával szolgálat a gyülekezet szegényeinek. A 78 évvel ezelőtti szavak összecsengenek a Nőegylet jelenlegi céljaival.

A Rákoskeresztúri Evangélikus Nőegylet 2012. óta folyamatosan működő csoport, mely rendszeresen tartja összejöveteleit. Az alkalmakat egy énekkel és egy rövid kis áhítat felolvasásával kezdjük és egy imával, énekkel zárjuk. Az összejövetelek baráti, kellemes hangulatban telnek. Sok értékes barátság alakult ki közöttünk a közös munka során. Számtalan program megvalósításában vettünk részt az évek során.

Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! (Zsolt 100)

Feladataink sokrétűek és talán sok gyülekezeti tag számára is egyértelmű, hogy a tiszta ablakok, az ádventi vásár, a terített asztalok, a finom sütemények mögött szorgos asszonykezek vannak. A nőegyleti munka sok örömmel szolgál számunkra, de feladatainkhoz szükségünk van további szorgos, a gyülekezetért tenni akaró nőtestvérre is.

Alkalmainkra továbbra is szeretettel várjuk a gyülekezet lányait, asszonyait!

Alkalmaink időpontjai: az istentiszteleten hirdetésre kerülnek és a gyülekezet honlapján is megtalálhatóak.

A nőegylet elnöke: Sziklai Istvánné

Hívunk és várunk istentiszteleteinkre!

Istennek hála, hogy vasárnaponként mind a négy templomunkban szólhat az Ő igéje. A gyülekezeti élet egyik csúcspontja, amikor az istentiszteleten az úrvacsora alkalmával arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus értünk áldozta az életét, hogy nekünk örök életünk lehessen, mert a mi bűneinket személy szerint magára vette, és annak zsoldját a halált, helyettünk vállalta a kereszten.

"És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer." Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. (Apcsel 10,42-44)

Istentiszteleti alkalmaink vasárnaponként:

  • Rákoskeresztúr: 10:30,   Rákoshegy: 9:00,   Rákoscsaba: 9:00,   Rákosliget: 11:00

Havonta a rákoskeresztúri templomban családi istentisztelet tartunk. Ekkor a Podmaniczky János iskolánk tanulói és családjai is részt vesznek az alkalmon, melyen mind hagyományos énekeket (az istentisztelet kezdő és záró énekét - orgonakísérettel), és mind ifjúsági énekeket éneklünk különféle hangszeres kísérettel. Az igehirdetés szolgálatát ilyenkor az iskolalelkészünk végzi,        

Az úrvacsorát minden hónap első vasárnapján, és nagy ünnepeken az istentisztelet keretében szolgáltatjuk ki.